• Regulamin konta

Regulamin konta

w sklepie Be Shiny

SPIS TREŚCI

 • 1 Definicje
 • 2 Kontakt ze Sprzedawcą
 • 3 Wymogi techniczne
 • 4 Konto
 • 5 Reklamacje
 • 6 Dane osobowe
 • 7 Zastrzeżenia
 • 1 DEFINICJE

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje

indywidualne Konto.

Kupujący - każdy podmiot kupujący w Sklepie.

Sklep – sklep internetowy Be Shiny prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.beshiny.pl

Sprzedawca - przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

Aleksandra Adamska, NIP 6443339433, nr REGON 382398558, działający pod nazwą Aleksandra Adamska - wspólnik spółki cywilnej 

Anna Betka, NIP 6443210604, nr REGON 382406335, działający pod nazwą Anna Betka - wspólnik spółki cywilnej 

prowadzący działalność w ramach spółki cywilnej pod nazwą ALEKSANDRA ADAMSKA & ANNA MARIA BETKA SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą pod adresem ul. Czereśniowa 17/2, 63-200 Jarocin, NIP 6172215592, nr REGON 38242748400000.

 • 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Adres pocztowy: ul. Czereśniowa 17/2, 63-200 Jarocin

Adres e-mail: beshiny.shop@gmail.com 

Telefon: 578 555 299; 578 572 555

 • 3 WYMOGI TECHNICZNE

Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest: 

aktywne konto e-mail

urządzenie z dostępem do Internetu

przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

 • 4 KONTO

Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego. 

Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.

W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie. 

W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.

Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta. 

W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: beshiny.shop@gmail.com, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

 • 5 REKLAMACJE

Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail beshiny.shop@gmail.com

Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni. 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:

mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj:

https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;

pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;

bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów; 

internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 • 6 DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. 

Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 • 7 ZASTRZEŻENIA

Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym. 

Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim. 

W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta. 

Ważnymi przyczynami, o których mowa są:

konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu 

poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi

zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta. 

Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.

W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy beshiny.shop@gmail.com, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.

W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.

W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

 • Sklep zamknięty

Sklep tymczasowo niedostępny